SCORAI ISRAEL קורמת עור וגידים

SCORAI ISRAEL

בניוזלטר קודם דיווחנו על מהלכים, בעקבות כנס "קיימות עירונית – מהלכה למעשה" שערכנו בפברואר, להקמת נציגות ישראלית ל-SCORAI – The Sustainable Consumption Research and Action Initiative (יוזמת המחקר והפעולה לצרכנות מקיימת). אנו שמחים לדווח כעת כי אכן נציגות כזו מוקמת. מרכזות אותה ד"ר טלי כץ-גרו מהמחלקה לסוציולוגיה באוניברסיטת חיפה וד"ר אורית רותם מהמחלקה לגיאוגרפיה וסביבה באוניברסיטת בר אילן.

הכרזת הקמת רשת SCORAI – Israel וחזונה פורסמו באתר האמריקאי של הרשת, ונפתחה גם רשימת תפוצה ייעודית (listserv). אקדמאים המתעניינים בתחומי הצריכה המקיימת, מכל תחום, מוזמנים להצטרף אלינו, להעשיר ולהתעשר במידע העולמי והמקומי.

לפי התכנון ייערך במחצית דצמבר 2015 יום עיון, במסגרתו תוכרז רשמית הקמת SCORAI -Israel, יוצגו תחומי העניין והעיסוק המרכזיים, וכן ימופו הפעילים של הרשת.

ד"ר אורית רותם

ד"ר אורית רותם

ד"ר טלי כץ-גרו

ד"ר טלי כץ-גרו