המלצות מדיניות לקידום קיימות עירונית

המלצות לקידום קיימות עירונית- צעדים מעשיים:

19

הדובדבן שעל קצפת המחקר הינו המלצות המדיניות של הפרויקט לצעדים שעשויים לקדם אורח חיים מקיים בערי ישראל. ההמלצות מכוונות למגוון גורמים, בדגש על רמת השלטון המקומי, והן רבות ומפורטות. אנו ממליצים להיכנס למסמך על מנת להיטיב ולהכירן. כאן ניתן טעימה ראשונית.

הנחת היסוד הטמונה בכל ההמלצות היא תפיסת התפקיד של הרשות המקומית כמובילה: על הרשויות לאמץ מדיניות מעודדת אורח חיים מקיים כעיקרון מארגן לאסטרטגיה העירונית. על בסיס הנחת היסוד הזו הנחנו שורה של עקרונות נלווים, שיסייעו בניווט ובקבלת החלטות בעת החתירה לעבר קיימות עירונית.

המלצות המדיניות -טעימה מהעיקר:


תכנון וניהול המרחב הציבורי כמרחב עירוני מקיים

מעבר להמלצות המקובלות כיום (ציפוף, עידוד הליכתיות, ערוב שימושים) אנו מבקשים לשים דגש על התאמת המרחב למשתמשים שונים, סוגי פעילות וזמנים מגוונים של פעילויות; יצירת שותפויות בניהול המרחב ועוד. ההמלצות מיועדות להפוך מרחבים לגמישים ואופרטיביים לאוכלוסיות מגוונות, ולכאלה המהווים עוגן לחיי העיר. עיצוב המרחב הציבורי והתכנון לא יכולים להיצמד לגבולות האדמיניסטרטיביים המסורתיים המכתיבים כיום את ניהולם של המרחבים הציבוריים.

הטמעת כלי כלכלת שיתוף

המלצות לעיר המקיימת

כחלק מאורח החיים העירוני, כלכלת שיתוף מתפתחת כיום בעולם ובארץ בעיקר על-ידי גופים עסקיים ולפי אינטרסים של שוק. ניתן לשנות את הכיוון וליישם רעיונות אלו לטובת הכלל. כלכלת השיתוף מייצרת הזדמנות להגדיר מחדש את מארג היחסים בין השחקנים השונים בעיר. הגישה רואה את התושב כ-Prosumer שאינו רק צורך שירותים ומוצרים, אלא מייצר ערכים כאלה בעצמו.
הבעיה המרכזית העומדת בפני פיתוח כלכלת שיתוף כאסטרטגיה ומדיניות מוטמעת בישראל הינה המחסור במדיניות ברורה ומוסדרת בנושא. אחת ההמלצות המרכזיות היא לייצר מדיניות ציבורית (ממשלתית ועירונית), שתתמוך באינטרס הציבורי ולא תשרת רק את האינטרס הכלכלי יזמי. המסמך מזהה גם חסמים קונקרטיים כגון: מחסור במומחיות, ניסיון וכוח אדם מקצועי לניהול פלטפורמות משתפות ברשות; היעדר תקנות וחקיקה מקומית מתאימה כגון חוק חובת המכרזים, אישורים על ניהול עסק, אישורי בטיחות למיניהם וכו'.

חיזוק הקהילה המקומית כמנוף לקידום אורח חיים עירוני מקיים

לקהילה מקומית כוח רב בקידום אורח חיים עירוני מקיים. ניתן לחזק את הקהילה באמצעות פיתוח שחקני אמצע עירוניים – מקרב בעלי תפקידים בעירייה או מתוך הקהילה עצמה. כלים לדוגמא כוללים הקמת "חממות" – מסגרות המהוות מרחב תומך ליזמות קהילתית מקומית; יצירת אזורים "דלי ביורוקרטיה" שיאפשרו למנגנון העירוני להיענות לעשייה וליוזמות ייחודיות הצומחות מהקהילה או לבחון רעיונות חדשים מחוץ לקופסה. הרשות צריכה להיות להוות כתובת ברורה ליוזמות מסוג זה.

המלצות נוספות שמציע המסמך נוגעות לנושאים כגון קידום כלכלה מקומית, או המלצות ממוקדות לתושבי העיר ומה שהם יכולים ללמוד מהמחקר. למכלול ההמלצות כדאי מאד להיכנס למסמך כמובן.

קיימות עירונית- המסמך הסופי של הפרויקט

קיימות עירונית- המסמך הסופי של הפרויקט