ניוזלטר מס. 4- ספטמבר 2014

חזון לעיר מקיימת, הצגת הפרוייקט בפני המשרד להגנה"ס

בהמשך לפגישת ניסוח החזון והעקרונות אשר התקיימה ביולי, עליה סיפרנו בגליון הקודם, אנו שמחים להציג את החזון המנוסח של הפרוייקט לעיר מקיימת:

עיר מקיימת מאפשרת חיים באושר וקיום בכבוד לכל, בתוכה ומחוצה לה. היא משתמשת בתבונה ובהוגנות בתשתיות ובמשאבים החומריים, הטבעיים, האנושיים והחברתיים שלה, תוך לקיחת אחריות על חלקה בניהול מערכות אקולוגיות גלובליות, ומתוך אחריות למורשתה הפיזית והתרבותית ולדורות הבאים. עיר אשר חותרת להשגת קיימות הינה עיר אשר נוקטת מאמצים להשגת חזון זה, ובתוך כך מעודדת ומאפשרת:

-קיום של מגוון אנושי וסביבתי ראוי לכולם.
-תשתיות נגישות לכל וחלוקה צודקת של משאבים.
-חוסן חברתי, סביבתי וכלכלי.
-עשיה מנהיגותית, מעורבות ומחוייבות לקיימות.
-השתתפות ושיתופי פעולה בין תושביה וכלל בעלי העניין, ממשליים, עסקיים ואזרחיים.
-צריכה אחראית ומקיימת.
-מבחר חלופות ואפשרויות בחירה.
-תרבות של אמון, כבוד הדדי, יצירה, צמיחה וחדשנות, תמיכה הדדית ושיתוף.
-התפתחות קהילות, חיבוריות, קישוריות ורשתות חברתיות.
-הזדמנויות שוות בחינוך, תעסוקה, שירותים ופנאי.

חזון זה מנחה אותנו ביציאת הפרוייקט לשטח. בימים אלו אנו עומלים על יצירת "מעבדות מקומיות" בערים שונות, לבחינת ההיתכנות של קיימות עירונית לתפיסת הפרוייקט. במעבדות נבקש לבחון את היישומיות של החזון והעקרונות שניסחנו, בטרם נגזור מהם המלצות למדיניות אשר תוביל לחיזוק הקיימות העירונית בישראל. עוד על המעבדות נספר בגליון הבא.

ובמקביל, כחלק מהתפיסה שלנו שקיימות עירונית צריכה להיעשות תוך שיתופי פעולה רבים ככל האפשר בין המגזרים השונים, אנו מייצרים לאורך כל הפרוייקט קשרים וחיבורים עם שותפים אפשריים מן המגזר העיסקי, מרשויות מקומיות, מן החברה האזרחית, ממשרדי ממשלה ומהאקדמיה. ביולי הוזמנו על-ידי יורם הורוביץ, סמנכ"ל המשרד להגנה"ס, להציג את הפרוייקט בפני נציגי המשרד, נציגי רשויות שונות ומנהלי היחידות הסביבתיות ברשויות המקומיות, על-מנת לבחון ממשקים אפשריים לשיתופי פעולה. לאחר ההצגה התקיים דיון על חשיבותם של שינויי התנהגות כמרכיב מרכזי בהובלה לקיימות עירונית ועל הדרכים הנכונות לפעול. בהמשך להצגה נוצרו מספר חיבורים עם נציגי ערים שונות במטרה לקדם את השלב המעשי של הפרוייקט יחדיו. גם על כך נספר בפירוט רב יותר בגליון הבא.